Fytosanitaire info en tips voor de heesterteler

Algemene bedrijfshygiëne

Vaste werkwijze hygiënische handelingen

Start een nieuwe teelt zo schoon mogelijk

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: Voordat een nieuwe teelt beginnen worden alle bedden schoongemaakt, het mos verwijderd en wordt er gespoten tegen onkruid. Want hoe schoner we een teelt beginnen hoe beter het is.

Binnen een bedrijf zou je een checklist moeten hebben gericht op fytosanitaire zaken

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik denk dat je een soort checklist moet maken binnen je bedrijf. Daar zou je iemand voor moeten aanwijzen die rondloopt en daar ook een soort van erkenning voor krijgt. Binnen de branche is er nog geen algemeen protocol.

Als je bewuste risico's neemt op je bedrijf, dan benadeel je de hele sector

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Als men alleen maar focussed op het telen van producten die goed verkopen dan kun je in de problemen komen. Stel dat je materiaal uit het buitenland haalt waar een ziekte op zit, en je teelt er toch mee door, dan benadeel je de hele sector.

Personeel en leveranciers motiveren

Medewerkers moeten zich terdege bewust zijn van de regels

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Als het personeel zich niet aan de regels voor bedrijfshygiëne houdt worden de mensen gewezen op het feit hoe belangrijk deze regels zijn voor het bedrijf. De mensen moeten zich terdege bewust zijn van de regels.

Zorg dat je personeel op de hoogte is middels opleidingen en cursussen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Zorg dat je aandacht besteedt aan fytosanitaire zaken in de bedrijfsopleidingen. Je kunt ook een keurmeester uitnodigen op je bedrijf voor een bijeenkomst waarbij alle medewerkers aanwezig zijn.

Het loont voor een kwekerij om mensen te hebben die ziekten kunnen herkennen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Op de kwekerij hebben we een persoon die aanspreekpunt is voor Naktuinbouw. Je moet daarnaast wel mensen hebben die mee kunnen kijken. Alle afwijkingen worden meegenomen en gecontroleerd. Ook zijn er medewerkers die een foto maken van een verdachte plant.

Naar boven

Uitgangsmateriaal en grond

Informatie vergaren

Informatie komt uit vakbladen, van keurmeesters en van klanten

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: Veel informatie haal ik uit de vakbladen en via de controlerende instanties. En klanten geven aan welke maatregelen nodig zijn om het naar bepaalde landen te mogen exporteren.

Er komen steeds meer nieuwe ziekten, de wereld wordt steeds kleiner

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Er komen steeds meer nieuwe ziektes in Nederland. Zo komen er acers uit China vanwege de goedkope prijs, terwijl we in Nederland ook genoeg telen. Het is een bewust risico dat wordt genomen.

Risico van huurland

Teelt op AM-vrije gronden is verplicht

Bekijk de linkBekijk de link

Met het oog op (behoud van) de export stelt Nederland eisen in verband met AM, terwijl dat volgens de EU-wet niet verplicht is. In de Regeling bestrijding schadelijke organismen is voorgeschreven dat de teelt in Nederland op AM vrije percelen of binnen aardappelteeltverbodsgebieden plaats moet vinden. Ook het voor deze teelt gebruikte plantmateriaal dient afkomstig te zijn van percelen die vrij zijn van AM of gegroeid zijn in één van de aardappelteeltverbodsgebieden.

Kijken naar grondkeuze ivm AM-vrij verklaring

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Je moet goed van tevoren kijken op welke grond je teelt. Zit er geen AM-vrij verklaring op, dan moet je daar niet op gaan telen en neem je een groot risico als je dat wel gaat doen.

Grondsoort onderzoeken waarop je wilt gaan produceren

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Wij onderzoeken bewust elke grondsoort waar wij gaan produceren op een aantal voor ons belangrijke factoren.

Je neemt als teler een bewust risico wanneer je gaat telen op niet-bemonsterde grond

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Wat ik wel eens tegenkom in gebieden waar bijna geen AM voorkomt dat er alvast geteeld wordt voordat er een monster wordt genomen. Als er dan alsnog AM wordt gevonden wordt het perceel vastgelegd, je neemt als teler bewust een groot risico.

Voorzorgsmaatregelen bij een nieuw perceel

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We gaan het perceel eerst bemonsteren en er wordt een AM-vrij verklaring aangevraagd. Daarnaast wordt gekeken naar het voedings- en vochtgehalte van de bodem.

Eerst een bodemonderzoek

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met rozenteler Rob Wijnhoven: Wij voeren altijd eerst een bodemonderzoek uit. Daarmee wordt bekend wat er in de bodem speelt. Is bijvoorbeeld de aantasting met aaltjes te erg, dan kies je voor een ander perceel. En anders kun je ook afrikaantjes zaaien.

Uitgangsmateriaal

Het is belangrijk dat het uitgangsmateriaal vrij is van ziekten

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Van veel collega's hoor ik dat het stekhout nog uit het plantsoen wordt geknipt. Dat zijn echter ongecontroleerde objecten. Daar zit dus een behoorlijk risico aan.

Kweker mag kiezen voor eigen of virusvrij uitgangsmateriaal

Vroeger waren laan- en sierboomtelers verplicht om soortecht materiaal, en voorzover van toepassing ook virusvrij, van NAKB te gebruiken. Tegenwoordig is het gebruik vrijwillig; de kweker maakt zijn eigen keus daarin. Sommige kwekers kiezen ervoor eigen materiaal te knippen vanwege het gemak of de kosten. Maar kwekers kunnen daardoor tegen problemen aanlopen.

Gecontroleerd uitgangsmateriaal beste om Xanthomonas te voorkomen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: gecontroleerd uitgangsmateriaal is de beste methode om Xanthomonas te voorkomen. Hier zou meer draagvlak voor moeten komen binnen de sector.

Breed sortiment maakt boomkwekerij minder kwetsbaar voor ziektes

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: Omdat wij een breed sortiment hebben zijn we minder kwetsbaar voor grote uitbraken van ziektes. Het jonge uitgangsmateriaal controleren we goed op schimmels.

Ziektevrij uitgangsmateriaal

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We gebruiken in principe ziektevrij uitgangsmateriaal. De materialen die worden opgeplant worden eerst gecontroleerd op kwaliteit en ziekten.

Virusvrij uitgangsmateriaal

Bekijk de linkBekijk de link

Virusvrij gecertificeerd materiaal biedt veel voordelen. Voor de boomkweker is de gezondheid en de vitaliteit van het door hem gebruikte uitgangsmateriaal van grote invloed op de resultaten in de kwekerij. Een betere aanslag en een vitale groei van het gewas resulteren in een hoger rendement. Op dit punt maakt het niet uit of het om vruchtbomen, laanbomen, sierbomen of sierstruiken gaat.

Veel kans op insleep van nieuwe ziekten

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met adviseur Dirand van Wijk: De boomkwekerijsector exporteert en importeert veel materiaal. Er wordt dus veel materiaal verplaatst, waarmee de kans bestaat dat je wel eens een insect binnenhaalt.

Aantasting gevonden

Werk van onbesmet naar besmet

Bekijk de linkBekijk de link

Signaleert iemand een verdachte plant? Markeer de plek en sluit het pad af, zodat dit voor medewerkers zichtbaar is. Werk met handelingen van niet besmet gewas naar verdacht besmet gewas toe. En beslis zo snel mogelijk wat te doen met de verdachte planten.

Naar boven

Aziatische boktor

Herkennen en infectieroutes Aziatische boktor

De Aziatische boktor in beeld

Bekijk de linkBekijk de link

De Aziatische boktor wordt ongeveer 3 centimeter lang en heeft lange antennes. De kever is zwart heeft ongeveer 20 onregelmatige vlekken op de dekschilden. Aziatische boktorren komen voor in twee soorten: de Anoplophora glabripennis en Anoplophora chinensis. Deze boktorren herken je onder andere aan de ronde uitvlieggaten, boormeel aan de voet van aangetaste bomen of op takken, bastvraat van volwassen kervers aan takken en twijgen en uittredend sap in de vorm van bloedingen op de bast. Bekijk de foto's in de Beeldenbank.

Gevolgen voor het bedrijf na de ontdekking van de boktor in Boskoop

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: We kregen te maken met een exportverbod omdat we binnen twee kilometer van de haard zaten. Dat heeft in ons geval twee weken geduurd voordat we weer mochten exporteren. Emotioneel doet het echter ook veel met je, want bij een groter exportverbod kan dat het einde van je bedrijf betekenen.

Leefwijze en verspreiding Aziatische boktor

Bekijk de linkBekijk de link

De Aziatische boktorren verspreiden zich door in hun directe omgeving eitjes te leggen in de bast van vele bomen en plantensoorten, waarbij de voorkeur uitgaat naar Esdoorns (Acer spp.). In het voorjaar en de zomer ontwikkelen de larven zich tot boktorren. De kevers knagen een rond uitvlieggat en verlaten de boom. Bij het aantreffen van uitvlieggaten bestaat de kans op nieuw aangetaste bomen in de omgeving. De laatste jaren is Anoplophora chinensis meerdere malen bij importen aangetroffen. De boktorren waren in deze gevallen meegekomen met uit Azië geïmporteerde boompjes. Het is ook mogelijk dat deze boktorren meekomen met houten verpakkingsmaterialen.

Overzicht Aziatische boktorren

Bekijk de linkBekijk de link

Op de website van de NVWA staat een overzicht van aantastingen door beide soorten boktorren die in diverse plaatsen in Nederland zijn gevonden. Er staat beeld om de boktor te herkennen. En een lijst van bomen die worden aangetast (waardplanten). Via de site kunt u aantastingen melden.

Opletten bij import vanuit China

De Aziatische boktor is de laatste jaren wel eens aangetroffen bij import van boomteeltproducten vanuit China. Niet alleen in het plantmateriaal, maar ook in houten verpakkingsmaterialen kan het insect ons land binnenkomen.

Let op verpakkingshout

Let er op dat het verpakkingshout uit Azie is behandeld tegen boktor

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: Als het materiaal uit Azie komt, controleer ik er streng op dat het verpakkingshout is behandeld tegen boktor. Je herkent dat aan het merk op de kist.

Maatregelen tegen de Aziatische boktor

Extra maatregelen om handelsverbod te voorkomen

Bekijk de linkBekijk de link

In bufferzones tegen de Oost-Aziatische boktor worden soms aanvullende maatregelen van kracht. Dit was in 2010 in Boskoop het geval. Als die maatregelen strikt worden naageleefd door alle kwekers kan worden voorkomen dat de EU alsnog een handelsverbod oplegt. Een handelsverbod geeft forse schade voor de export. De maatregelen die op dit moment van kracht zijn staan op www.raadvoordeboomkwekerij.nl

Bomen structureel inspecteren op aanwezigheid van de boktor

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: Dat heeft inderdaad zin. Als je al regelmatig controles uitvoert naar andere ziekten en plagen, dan neem je de controle op de aanwezigheid van de boktor mee.

Zelf schadebeelden herkennen

Op welke schadebeelden letten bij de boktor

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: We letten vooral op uitvlieggaten en op zaagsel dat rond de planten te vinden is en wat onverklaarbaar is. Van de boktor zelf kan er ook vraatschade te zien zijn op de bladeren.

Naar boven

Aaltjes

Herkenning en infectieroutes van stengelaaltjes

Stengelaaltje in boomkwekerijgewassen

Bekijk de linkBekijk de link

Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een quarantaine-organisme in de bollenteelt. Boomkwekerijgewassen kunnen waardplant zijn, met name Hosta en Phlox. Er zijn geen goed herkenbare symptomen te zien in boomkwekerijgewassen.

Stengelaaltjes kunnen overal voorkomen

Bekijk de linkBekijk de link

Stengelaaltjes kunnen in principe op alle grondsoorten voorkomen. Vanwege de lange overleving vormen ze op zware gronden vaker een probleem.

Herkenning en infectieroutes van aardappelmoeheid

Teelt op AM-vrije percelen vanwege de export

Bekijk de linkBekijk de link

De EU stelt geen AM-eisen meer aan boomkwekerijproducten, vanaf 1 juli 2010. Met het oog op de export heeft het Productschap Tuinbouw echter een verordening vastgesteld die teelt op AM-vrije percelen voorschrijft.

Let op dat je personeel niet met materieel over AM-besmette percelen rijdt

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Als je een perceel pacht van 10 hectare waaruit blijkt dat een gedeelte besmet is met AM dan laat je het besmette gedeelte braak liggen. Je moet dan wel opletten dat je personeel met machines niet over het besmette gedeelte gaat rijden.

Zelf monsters laten nemen

Neem voldoende bodemmonsters om aaltjes te bepalen

Laat op nieuwe hoeken altijd een aaltjesmonster nemen om de aaltjespopulatie te bepalen. De aaltjespopulatie kan plaatselijk sterk verschillen. Hoe meer monsters er worden gestoken op een hectare, hoe nauwkeuriger beeld u krijgt.

Aaltjesvrij uitgangsmateriaal

Start een teelt met schoon uitgangsmateriaal

Bekijk de linkBekijk de link

Hygiëne start bij een goede controle van het plantmateriaal.

Beheersingsmaatregelen voor aaltjes

Aaltjesschema.nl

Bekijk de linkBekijk de link

Op de website van Aaltjesschema kunt u meer informatie vinden over schadelijke aaltjes.

Bladaaltjes lastig te bestrijden

Bekijk de linkBekijk de link

Bladaaltjes veroorzaken met name in vaste planten steeds meer problemen. Grond- of gewasbehandeling kan deze aantasters voorlopig niet kan uitschakelen, vooral omdat ze 'ondergronds' gaan. Een chemische aanpak is dus lastig. Een onderzoek van Groeibalans/HLB voor pioen geeft tips, zoals gebruik voor nieuwe aanplant percelen met veilige teelthistorie en bewerk locaties in volgorde van laag naar hoog risico.

Tagetes beste voor bestrijding wortellesieaaltjes

Bekijk de linkBekijk de link

Uit onderzoek, uitgevoerd door PPO, blijkt dat wortellesieaaltjes nog steeds het best bestreden kunnen worden door Tagetes. Een alternatief waar in de bollenteelt mee wordt gewerkt is groenbemesters in de strijd tegen gewone wortellesieaaltjes.

Wortellesieaaltjes

Verspreiding van aaltjes is vaak het gevolg van menselijk handelen

Bekijk de linkBekijk de link

Een sterke verspreiding bij aaltjes is echter vaak het gevolg van menselijk handelen. Een kleine besmetting kan het effect van vele andere inspanningen teniet doen. Strikte bedrijfshygiëne en in bepaalde gevallen een warm waterbehandeling zijn de enige maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Kijk naar de overige tips in de brochure Aaltjes in vaste planten en zomerbloemen van PPO bloembollen, boomkwekerij en fruit.

Wortellesieaaltjes grondig aanpakken

Bekijk de linkBekijk de link

Folder van DLV en PPO over Pratylenchus vulnus en het voorkomen en bestrijden van dit aaltje.

Wortelknobbelaaltjes

Boomkwekerij waardplanten voor Meloidogyne chitwoodi en fallax

Bekijk de linkBekijk de link

Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) en Meloidogyne fallax (bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje) hebben een quarantainestatus. Besmet voortkwekingsmateriaal mag niet als uitgangsmateriaal afgezet worden. In Zuidoost-Nederland komen M. chitwoodi en M. fallax op veel locaties voor, maar ook daarbuiten zijn vondsten gedaan. De aaltjes kunnen zich ook vermeerderen op waardplanten in de boomkwekerij: Acer, Betula, Clematis, Delphinium, Dicentra, Erica, Iris, Lonicera, Paeonia en Potentilla waardplanten voor M. chitwoodi. En Acer, Betula, Aconitum, Clematis, Delphinium, Dicentra, Hemerocallis, Iris, Laburnum en Lonicera voor M. fallax.

Naar boven

Schimmels

Herkennen en infectieroutes van Verticillium

Schimmels voorkomen door goede hygiëne

Bekijk de linkBekijk de link

Schimmelsporen of ziektekiemen zitten niet alleen op planten maar kunnen ook voorkomen op potten in goten of andere dode materialen waar de planten uiteindelijk mee in aanraking komen. Zorg daarom dat ook deze materialen schoon blijven en dat zich geen schimmelsporen kunnen nestelen op rommelige plekken. Houd vloeren en paden vrij van rommel en controleer uitgangsmateriaal op plantresten. Veeg het containerveld voor de teelt schoon - dit voorkomt onkruid en levermos en het achterblijven van ziekten op gewasresten. Maak grondbewerking- en rooimachines regelmatig schoon. Het is ook belangrijk om te werken van gezonde naar eventuele zieke percelen.

Behandeling van jong materiaal tegen schimmels

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Piet van Leijden van boomkwekerij Hanno Hardijzer: Jong uitgangsmateriaal wordt gecontroleerd op schimmels. 1-2 maal per week wordt het plastic van de planten gehaald en als het gewas droog is wordt het ingespoten met een schimmelbestrijdingsmiddel.

Herkennen en infectieroutes van Phytophthora

Informatie Phytophthora ramorum

Bekijk de linkBekijk de link

Phytophthora ramorum is in Nederland een nieuwe schimmelziekte. In de Verenigde Staten veroorzaakte de ziekte grote sterfte onder eiken en enkele andere boomsoorten. In Nederland is de ziekte op kwekerijen aangetroffen op Rhododendron, Taxus en Viburnum. Om verspreiding te voorkomen heeft de NVWA een aantal verwijdermethoden opgesteld, om de (vermoedelijk) door Phytophthora ramorum aangetaste planten en gewasresten (van rododendron) zonder risico's op te ruimen.

Verspreiding van Phytophthora ramorum

Bekijk de linkBekijk de link

P. ramorum verspreidt zich in Nederland meestal via Rhododendrons. Vooral verwilderde Rhododendrons in bossen zijn erg vatbaar, omdat er door gebrek aan licht slappe planten ontstaan en omdat in de luwe schaduw de planten vaak lang nat blijven. Vocht is essentieel voor infectie. Door de vorming van sporen kan P. ramorum zich verder verspreiden. Rhododendrons gaan meestal niet dood aan de ziekte, andere waardplanten, zoals beuk, juist wel.

Rhododendron cultivars met resistentie

Bekijk de linkBekijk de link

Absolute resistentie tegen P. ramorum is binnen Rhododendron echter nooit gevonden. Wel zijn er verschillende Rhododendron cultivars met partiële resistentie beschikbaar.

Natte percelen of substraat

Slecht afwaterende percelen hebben veel last van schimmels

Bekijk de linkBekijk de link

In perioden met veel neerslag is de schimmeldruk hoog. In de grond hebben gewassen last van schimmels zoals Verticillium en Phytophthora. Bovengronds gaat het om Cylindrocladium en Xanthomonas. De keuze van percelen zal in de toekomst steeds belangrijker worden. De bodemstructuur en afwatering zijn daarbij belangrijk, maar ook de keuze van het gewas. Een slechter afwaterend perceel kan men beter voor minder gevoelige gewassen gebruiken, stelt De Lepper van Van Nederkassel.

Schoon gietwater

Gietwater moet schoon zijn

Bodemschimmels en aaltjes verspreiden zich via water snel over het hele bedrijf. Gietwater moet schoon zijn. Vooral bij hergebruik van gietwater loopt u grote kans in de problemen te komen. Ontsmetten van water voorkomt veel problemen.

Vruchtwisseling bij herplant

Vruchtwisseling met afrikaantjes of gras

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: We gebruiken in de laanbomenteelt bij de vruchtwisseling drie mogelijkheden. De teelt van afrikaantjes, de teelt van soedangras en het gebruik van grasbanen.

Naar boven

Bacteriën

Herkenning en infectieroutes van bacterievuur

Waardplanten bacterievuur

Bekijk de linkBekijk de link

In de EU worden de volgende planten als waardplant van bacterievuur beschouwd:

 • Amelanchier
 • Chaenomeles
 • Cotoneaster
 • Crataegus
 • Cydonia
 • Eriobotrya
 • Malus
 • Mespilus
 • Photinia davidiana (Stranvaesia)
 • Pyracantha
 • Pyrus
 • Sorbus (ook S. intermedia)

Optimale omstandigheden voor bacterievuurbesmetting

Bekijk de linkBekijk de link

Een temperatuur van rond de 20 graden en een luchtvochtigheid boven 60% zorgen ervoor dat bacterievuur (Erwinia amylovora) zich goed kan verspreiden. Eventuele hagelbuien en storm maken het risico nog groter. Let in die omstandigheden goed op bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bladeren en twijgen bij gevoelige soorten als Crataegus, Cotoneaster en Malus. Verwijder zieke delen van de plant en stop deze direct in een plastic zak. Hiermee wordt versleping van de ziekte voorkomen. In de bufferzones moet de hele aangetaste plant vernietigd worden. De meest veilige manier om de zieke planten of delen ervan te vernietigen is verbranding.

Als bij de buren bacterievuur wordt gevonden heb jij ook een probleem

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Het probleem met bacterievuur is; ook al heb ik alles prima op orde, bij de buurman met een mindere teeltmoraal kan het gewoon voorkomen. Wordt er binnen 500 meter van mijn perceel bacterievuur gevonden, dan gaat mijn perceel wel op slot.

Hoe herken je bacterievuur

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met Harm Horlings van boomkwekerij M. van den Oever: Bacterievuur lijkt op een soort verwelkingsziekte. Het begint in de toppen van de bomen, de takken worden zwart en er komt vocht uit de takken.

Bacterievuur kan zich snel uitbreiden, zorg dat je verdachte planten direct verwijderd

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik kan me een perceel herinneren waarbij we dagenlang verdachte planten konden verwijderen. Uiteindelijk is het perceel maar geheel gerooid, omdat de ziekte bleef voortwoekeren. In een straal van 1 meter rond een besmette boom moet je ook alle gezonde bomen verwijderen.

Wortelopslag en roosachtigen verwijderen

Cotoneaster en meidoorn verwijderen in bufferzones

Bekijk de linkBekijk de link

In de bufferzones is het verboden bepaalde soorten die vatbaar zijn voor bacterievuur aan te planten. Te weten: Planten van Cotoneaster salicifolius floccosus, Cotoneaster salicifolius, Cotoneaster watereri en de daartoe behorende cultivars en Photinia davidiana Meidoornsoorten Crataegus calycina (koraalmeidoorn), Crataegus laevigata (tweestijlige meidoorn) en Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn) met uitzondering van de cultivars.

Wortelopslag verwijderen is één van de maatregelen die je kan nemen

Bekijk de linkBekijk de link

Er zijn diverse cultuurmaatregelen die je als teler kan nemen om het risico op bacterievuur te beperken. Zo kun je onder andere door stelselmatig wortelopslag te verwijderen van gevoelige planten besmetting en verspreiding voorkomen.

Ontsmetten van gereedschap

Je moet goed nadenken wat je doet bij bacterieaantastingen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Bij bacterie-aantastingen moet je altijd schoon werken, je gereedschap ontsmetten en je moet goed nadenken bij alles wat je doet. Dit geldt ook wanneer je besmette planten van het perceel verwijdert.

Opsporen van bacterievuur buiten bufferzones

Probeer ook buiten de bufferzones besmette planten te verwijderen

Bekijk de linkBekijk de link

Buiten de bufferzones is bestrijding van bacterievuur niet verplicht. Wel hebben boomkwekers en fruittelers er groot belang om besmette planten te verwijderen en vernietigen. Dit kan aantasting van productiepercelen voorkomen.

Herkenning en infectieroutes van Xanthomonas

Factsheet Xanthomonas arboricola pv pruni in Prunus sp.

Bekijk de linkBekijk de link

Besmetting van cultivars van Prunus laurocerasus door de bacterieziekte Xanthomonas arboricola pv pruni (Xap) kan plaatsvinden via besmet plantmateriaal, maar ook via water en nevel. Door vocht kunnen bacteriën uit bestaande bladvlekken meegenomen worden. Een andere belangrijke verspreidingsbron is contactoverdracht tijdens handelingen in het gewas. Deze factsheet van Productschap Tuinbouw informeert u over de aantasting en welke maatregelen u kunt nemen om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken.

Xanthomonas Xap heeft grote impact

Bekijk de linkBekijk de link

De boomkwekerij kreeg in 2009 te maken met een groot aantal aantastingen van Xanthomonas arboricola pv pruni (Xap). Deze bacterieziekte veroorzaakt schade in Prunus-soorten. De impact van de maatregelen die erop gericht zijn om verspreiding met plantmateriaal te voorkomen, is groot. Van een productieplaats waarop een besmetting is geconstateerd, mogen één jaar geen planten van Prunus (met uitzondering van bladhoudende soorten bestemd voor directe verkoop aan de eindconsument), afgezet worden.

Xanthomonas kan voor grote problemen zorgen bij de teelt van Prunus

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Je moet blijven uitkijken met Xanthomonas in de teelt van vruchtbomen en bladhoudende prunussen. Het is verstandig voor een teler om zijn producten te spreiden op meerdere percelen in verband met besmetting.

Als er Xanthomonas wordt aangetroffen ligt afzet prunus stil

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met vruchtboomkweker Han Fleuren: Ik kan ervoor kiezen om de keuring van het uitgangsmateriaal te laten zitten. Wanneer er echter Xanthomonas wordt aangetroffen op het bedrijf, dan wordt je bedrijf stilgelegd met betrekking tot de export van prunussen en kom je erachter hoe belangrijk ziektevrij uitgangsmateriaal is.

Xanthomonas is te herkennen aan de pleksgewijze aantastingen

Bekijk de videoBekijk de video

Interview met keurmeester Coen Suilen: Xanthomonas lijkt veel op hagelschot en is lastig te herkennen. Xanthomonas kun je wel herkennen aan pleksgewijze aantastingen.

Aardappelspindelknolviroïde (PSTVd)

Solanum jasminoides en Brugmansia controleren op PSTVd

Bekijk de linkBekijk de link

Aardappelspindelknolviroïde (PSTVd) veroorzaakt bij tomaten en aardappel ernstige groeivermindering. Er is kans dat besmettingen in de kuipplanten Solanum jasminoides en Brugmansia spp. over worden gedragen naar teelt van aardappel, tomaat en andere nachtschadeachtigen. Bij de kuipplanten zelf zijn tot nu toe nog geen symptomen waargenomen.